Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/index/connect.php on line 16
TEST: id= 16 Europol vervolgt anarchisten en radicalen
GROUPES/GROEPEN
A voix autre (fr)
ABC (nl)
AC (nl)
AK (nl)
Alcahel (nl)
Anarchistische Bond (nl)
anarchy is order (nl)
Catholic worker (nl)
Centre Libertaire (fr)
De NAR (nl)
De Noodzaak (nl)
FAM (nl)
Ici & Maintenant (fr)
Infomania (nl)
Infotheek (nl)
Kokkerellen (nl)
Queerilla (nl)
Skwattus Dei (nl)
Uitgezonderd (nl)
VAK (nl)
Voko (nl)
Zwart & Rood (nl)
 
FORUM
F.L.I.
 
HOME | LINKS | ARCHIVES/ARCHIEF | PUBLISH | CONTACT 21-05-2022
17-10-2001 ABC-Gent

Europol vervolgt anarchisten en radicalen

De politiechefs van alle lidstaten van de Europese Gemeenschap, tesamen met 87 politiechefs uit andere landen en vertegenwoordigers van de Europese Commissie kwamen bijeen van 29 Januari tot 2 Februari 2001 in het Madrileense politiecomplex in Canillas om er de eerste Europese Conferentie over Terrorisme te houden, georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Spanje en door Europol.

De Spaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Jaime Mayor Oreha, opende de conferentie en zij werd voorgezeten door Jurgen Storbeck, de Duitse politiecommissaris, die Europol sinds het begin heeft geleid.

Zoals normaal in de meeste van Europol's activiteiten, vond de Conferentie plaats in een semi-clandestiene sfeer, en met nauwelijks enig gerucht in de media, ondanks het feit dat hier richtlijnen werden vastgelegd over het geheel van Europa’s politieactiviteiten voor de volgende jaren.

Op de opening van de conferentie beschouwde Mayor Orejo Europol als "de belangrijkste instelling in de strijd tegen het terrorisme”, en omschreef het als "het geschikte forum waar de lidstaten van de Europese Unie zouden moeten werken om een nieuw model van gemeenschappelijke veiligheid voor Europa te ontwikkelen". Onmiddellijk daarop spoorde hij de politievertegenwoordigers aan “…hun respectievelijke landen aan te moedigen te starten met de Orde van Europese Opsporing en Arrestatie” (The Euro-Orde). Het doel hiervan is de veronderstelde crimineel onmiddelijk ter beschikking te kunnen stellen van de autoriteiten waar zij verondersteld worden de meest zware misdrijven te hebben gepleegd. Dit zou de huidige uitleveringsprocedures uitschakelen.

Mayor Oreja verklaarde dat "terrorisme niet enkel de acties zijn van een groep of een commando, maar een project dat poogt zich in de samenleving te nestelen, en dat om het te bestrijden het ook noodzakelijk is te strijden tegen de sociale, economische, politieke en ook communicatie structuren die het ondersteunen en voeden." Dit betekent dat een politiek project dat bestaat uit een radicale dissidente praktijk, ook al is die in het geheel niet gewelddadig, kan beschouwd worden als terrorisme.

HET MADRID EUROPOL DOCUMENT

Aan het einde van de Madrid conferentie tekenden alle verantwoordelijken van de Europese politiediensten het zogenoemde MADRID DOCUMENT.

Het is de Europol gids voor de "anti-terrorisme strijd" voor de komende jaren en hierin werd, naast andere zaken, over volgende voorstellen overeen gekomen:

--Steun aan het initiatief in Spanje, Italië, Portugal en Griekenland “zijnde een nieuw experiment met een gezamelijk onderzoeksteam met betrekking tot ‘anarchistisch terrorisme’”.
In de loop van de Conferentie had Juan Cotino, directeur-generaal van de politie, reeds aangekondigd dat Spanje, Italië en Griekenland een overeenkomst hadden bereikt om een “onderzoeksgroep met als doel de strijd tegen het terrorisme van radikale groepen die actief zijn in de drie landen” op te richten. Dit is de eerste keer dat groepen die men "radicaal" of "anarchistisch" noemt officieel in het vizier van Europol komen, en het is geen toeval dat dit meteen gebeurde na de antiglobalisatie betogingen die plaatsvonden in Praag en (op hetzelfde moment als de Conferentie in Madrid) in Davos.

--De oprichting van een gegevensbank met alle dossiers over de meest gezochte terroristen in de Europese Unie, ter ondersteuning van een pro-actieve opsporing (en niet enkel ter bewaring van inlichtingen).

Op voorhand was het reeds aangekondigd dat deze databank verder zou gaan “dan de simpele informatieve noodzakelijkheden”. Meer specifieks werd er niet gezegd, maar het zou kunnen betekenen dat het recht op privacy (dat fundamenteel is in de Spaanse Constitutie) dode letter wordt.

Zoals in de far-west, stelt Europol niets minder voor dan het bestuderen en het zoeken van een manier om een “plan van beloning en economische incentives voor diegenen die informatie aandragen over terroristen” te financieren, dit zou moeten worden goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van de europolitie.

Wij, burgers van de Europese Unie, kunnen dan elkaar gaan begluren en uitrekenen hoeveel we zouden kunnen ontvangen (of hoeveel zij zouden kunnen vragen) voor onze respectievelijke hoofden.

Wat betreft de eenmaking van de Europese juridische systemen, stelt het Madrid Document van Europol voor werk te maken van de wederkerige erkenning van de anti-terrorisme wetgevingen van de lidstaten van Europol, de snelle en effectieve uitvoering van de rogatoire commissies, de vereenvoudiging van de uitleveringsprocedures, alsook het starten van een studie naar de haalbaarheid van de Euro-Orde.

de EURO-ORDE:

De Spaanse regering, in zijn gretigheid om de procedurele garanties wat betreft gedetineerden te elimineren, in het kader van de politiestaat die zij voorstaat, leidt binnen de Europese Unie een specifieke strijd voor de uitschakeling van de beschermende regels in de uitleveringsprocedures van “terroristen”.

Op 28 November vorig jaar, kwam het tot een overeenkomst hieromtrent met Italië. Niet met Portugal dat dit weigerde op de Hispano-Lusa top, tegelijkertijd met de Europol conferentie georganiseerd te Sintra, omdat zo een overeenkomst in strijd zou zijn met de Portugese grondwet. Op de Europol conferentie kondigde Mayor Oreja aan dat hij over een zelfde overeenkomst onderhandelde met Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.


Men zou zich kunnen verwonderen over de leidende rol die Spanje speelt in de campagne voor een politiestaat in de Europese Unie. Temeer gezien de achterstand die het land heeft, vergeleken met de meeste andere landen in de Europese Unie, op het vlak van onderwijs, gezondheid, milieu, etc.
Nochtans is het feit dat de 1ste Europol Conferentie over Terrorisme plaatsvond in Madrid niets meer dan de culminatie van een proces van voortrekkerschap in de transformatie van de Europese Unie tot een politiestaat, geïnitieerd door vorige Spaanse regeringen.

1995 EUROPOL WORDT OPGERICHT ONDER SPAANS VOORZITTERSCHAP

Het Europol Akkoord werd goedgekeurd op 26 Juli, 1995, onder het Spaanse voorzitterschap van de EU. Het werd ondertekend door de Minister van Justitie en Binnenlandse Zaken Juan Alberto Belloch. Op 12 Februari 1997 en op 3 Juli 1998 respectievelijk keurde het Spaanse parlement het Europol Akkoord en het protocol dat de europolitie immuniteit verleent goed.

JANUARI 1999: EUROPOL KRIJGT BEVOEGDHEDEN OVER TERRORISME ALS GEVOLG VAN EEN SPAANS VOORSTEL

Vanaf 11 Januari 1999 heeft Europol bevoegdheden om het terrorisme te bestrijden. Dit werd beschouwd als een succes door de Spaanse vertegenwoordigers. Op de Europese Conferentie, die plaatsvond in London op 12 Maart 1998, maakte Jose Maria Aznar het duidelijk dat hij wou dat Europol "van in den beginne bevoegdheden met betrekking tot terrrorisme zou hebben”, en niet alleen verzekerde hij de creatie van een an anti-terroristische eenheid in het hart van Europol, maar ook zorgde hij ervoor dat deze werd voorgezeten door een Spanjaard.

SEPTEMBER 99-INTERNATIONALE BIJEENKOMST VAN POLITIEHOOFDEN IN MADRID

De 1ste Bijeenkomst van politiechefs, uit meer dan 60 landen, vond plaats in Madrid op 29 September 1999. Het doel van deze bijeenkomst was het uitwisselen van ervaringen met nieuwe politieprojecten en de harmonizering van politietechnieken en methoden.Er werd tot de creatie van een Executieve Commissie beslist. Ze werd voorgezeten door een Spanjaard, de directeur-generaal van de politie, Juan Cotino. Hoe kon het ook anders.

OCTOBER 1999 - TOP VAN TAMPERE - AZNAR STELT VOOR OM EUROPOL TE VERSTERKEN

In October 1999 hield de Europese Raad te Tampere (Finland) haar buitengewone vergadering van staats- en regeringsleiders van de Europese Unie "om werk te maken van de zone van vrijheid, veiligheid en recht zoals voorzien in het akkoord van Amsterdam". De raad werd geopend door Aznar die, naast andere objectieven, de “versterking van Europol" voorstelt als een sleutelelement in de strijd tegen de “georganiseerde misdaad”. Het voorstel wordt warm onthaald door zijn Europese collega’s.


FEBRUARI 2000- EEN SPAANSE KAPITEIN AAN HET HOOFD VAN EUROPOL'S ANTI-TERRORISME EENHEID

In het midden van Februari 2000 stelt de Spaanse minister van binnenlandse zaken de kapitein van de Nationale Politie, Mariano Simanacas, aan als de persoon belast met de strijd tegen het terrorisme. Tot dan was Simanacas het hoofd van de Interpol Sectie in Spanje. Hij beheerst perfect Engels, Frans en Duits en leefde vijf jaren in Bonn, waar hij voor de contra-spionage werkte.

FEBRUARI 2000-INTERNATIONAAL FORUM VAN POLITIECHEFS IN MADRID

De 1ste Bijeenkomst van de Uitvoerende Commissie van het Internationaal Forum van Politiechefs vond plaats op de 17de en 18de Februari 2000, in Madrid. Het vond plaats op dezelfde plek waar Europol juist haar bijeenkomst had gehad (in het Canillas politiecomplex in Madrid).

Deze meeting werd voorgezeten door de algemene directeur van de Spaanse Politie, Jaun Cotino, die ook de directeur-generaal is van het Interpol Cabinet. De persoon verantwoordelijk voor de Anti-Terroristische Eenheid van Europol, Mariano Simanacas, was eveneens aanwezig op de bijeenkomst.

MAART 2000- TOP VAN LISSABON. DE CREATIE VAN EEN EUROPESE JURIDISCHE RUIMTE, AANGEDREVEN DOOR SPANJE

De Europese top vond plaats in Lissabon op 3 Maart. Op deze bijeenkomst dreef de Spaanse regering de creatie van een gemeenschappelijke juridische ruimte erdoor, door de automatische erkenning van veroordelingen en de installatie van een soepel en efficiënt systeem van juridische samenwerking tussen de vijftien in Europa, waar er nu zeer verschillende juridische systemen zijn.

Op deze top, en volgend op het Spaanse voorstel gemaakt te Tampere, werd de “versterking van de rol van de Europol in de strijd tegen het terrorisme" goedgekeurd als een lopende opdracht voor de volgende vijf jaren.

Ook op deze conferentie werd de eerste genomen voor de creatie van een EUROPESE POLITIE ACADEMIE voor de uitwisseling van informatie en training van officieren. Javier Solana participeerde aan deze meeting en stelde de INTERVENTIE VAN EEN EUROPESE CIVIELE POLITIE IN VREDESMISSIES voor. De idee werd goed ontvangen, zij het met reservaties van Frankrijk en Duitsland.

NOVEMBER 2000. INTERPOL VERKIEST VOOR DE EERSTE KEER EEN SPAANSE KAPITEIN ALS VOORZITTER

Jesus Espigares, Kapitein-Generaal van de Gerechtelijke Politie werd unaniem verkozen door de 69ste Algemene Vergadering van Interpol die plaatsvond in Rhodes (Griekenland) op 4 November 2000. Espigares, die genomineerd werd door Juan Cotino, directeur-generaal van de Spaanse politie (de hoogste rang in de Nationale Politiemacht), was voordien ondermeer hoofd van het commissariaat van Irun (Guipuzcoa), alsook Commandant van de Antiterroristische Brigade in Barcelona. Espigares stelde als één van zijn prioriteiten de "strijd tegen terrorisme" en de bestrijding van de "georganiseerde misdaad die gebruik maakt van nieuwe technologiën, in het bijzonder het internet".

Interpol is een politieorganisatie voor de uitwisseling van informatie. Er zijn 178 landen bij aangesloten. Het heeft enorme gegevensbanken en wil nu informatie uitwisselen met de equivalente databanken van Europol, na de recente creatie van een Commissie gevormd door politieambtenaren behorend tot beide organisaties. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat het geleid wordt door een Spaanse voorzitter.

DECEMBER 2000-BIJEENKOMST VAN HET UITVOERENDCOMITE VAN EUROPOL IN PARIJS

Het uitvoerend Comité van Europol kwam bijeen op 4 December in Parijs. Hier, op vraag van de Spaanse delegatie voorgezeten door de Algemene Directeur van de Politie, Juan Cotino, werd goedgekeurd dat de 1ste Europol Anti-Terroristische Conferentie plaats zou vinden in Madrid. Opnieuw benadrukte Jaun Cotino de "noodzaak zo snel mogelijk een Europese juridische en politionele ruimte omtrent terrorisme te ontwikkelen".

FEBRUARY 2001-1ste EUROPOL ANTI-TERRORISME CONFERENTIE IN MADRID

Hier werd, zoals reeds gezegd, het MADRID DOCUMENT goedgekeurd. Dit document, na analyse van "radicale groepen", stelt voor het Spaanse initiatief te ondersteunen (tesamen met Italië en Griekenland) om "onderzoeksdaden gerelateerd met anarchistische terroristen" op te starten, dringt aan op de invoering van een “plan voor beloningen en economische prikkels voor diegenen die informatie verschaffen over terroristen", alsook de "creatie van gegevensbanken die de gegevens van de meest gezochte terroristen in de Europese Unie bevat, om hen proactief op te sporen (dus niet enkel informatievergaring)".


De officiële classificatie van terrorisme in de Europese Unie wordt elke dag breder, en is niet gelimiteerd tot de activiteiten van leden van gewapende groepen, maar omhelst iedereen geklasseerd als "anarchist" of onder de nog bredere term “radicaal”, al degenen die zich verzetten tegen het Eenheidsdenken, en politieke dissidenten zijn, zelfs zonder enige vorm van geweld te gebruiken.


Endika Zulueta (bron: a-infos, mei 2001, vertaling door abc-gent)

> http://www.ainfos.ca/misc/ainfos00172.html

AGENDA

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3
No Events presently
MORE | SUBMIT
REGULAR EVENTS
PASSE-MURAILLE
22/05/2022 - 18:00
Bruxelles
Volxkeuken (check linked agenda)
25/05/2022 - 14:00
Leuven
Chaos Cafe
25/05/2022 - 19:00
Leuven
Volxkeuken
25/05/2022 - 20:00
Gent
VOLXKEUKEN-expo- cafe
26/05/2022 - 18:00
GENT
TRANCHE D'ANAR
27/05/2022 - 21:00 => 22:30
Bruxelles
MORE | SUBMIT