Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/index/connect.php on line 16
TEST: id= 55 Ladyfest Belgium
GROUPES/GROEPEN
A voix autre (fr)
ABC (nl)
AC (nl)
AK (nl)
Alcahel (nl)
Anarchistische Bond (nl)
anarchy is order (nl)
Catholic worker (nl)
Centre Libertaire (fr)
De NAR (nl)
De Noodzaak (nl)
FAM (nl)
Ici & Maintenant (fr)
Infomania (nl)
Infotheek (nl)
Kokkerellen (nl)
Queerilla (nl)
Skwattus Dei (nl)
Uitgezonderd (nl)
VAK (nl)
Voko (nl)
Zwart & Rood (nl)
 
FORUM
F.L.I.
 
HOME | LINKS | ARCHIVES/ARCHIEF | PUBLISH | CONTACT 04-06-2023
03-09-2005 Ladyfest Belgium

Ladyfest Belgium

Festival « Do It Yourself » féministe ...
Niet-commercieel DIY feministisch festival ...
Non-profit DIY feminist festival ...

Liege - Luik - Lüttich (La Zone), October Friday 3rd and Saturday 4th 2003

************************************************************************

[FR] [NL] [EN] [PROGRAM] [INFO]Qu'est-ce que la Ladyfest ?


Il s'agit d'un festival « Do It Yourself » féministe qui vise à promouvoir la création artistique féminine. Cela inclut l'organisation de concerts (tous styles musicaux), performances (spoken word, théâtre, poésie, danse,.), projections de films, débats, actions, DJ's et expositions. Chaque Ladyfest a ses propres objectifs mais toutes tentent de briser les barrières de genre, mettre en évidence des talents féminins et créer un espace où chacun se sent bienvenu.


Où cela a-t-il commencé ?


Un mouvement est né au début des années 90, à Olympia, U.S.A. : les riot grrrls, des femmes et des filles qui ont essayé de redéfinir le féminisme à travers la formation de groupes punk, l'écriture de zines, et autres performances et arts visuels. Elles ont organisé des réunions, des actions, et bientôt leur influence s'est ressentie au-delà de la scène punk, au-delà des frontières de genre et des frontières géographiques. Des collectifs et des groupes locaux ont éclos aux Etats-Unis et en Europe, avec leurs propres projets.


L'été 2000 voit naître la Ladyfest, toujours à Olympia. Le succès rencontré amène le festival dans cinq autres villes l'année suivante : Glasgow, Chicago, East Hamptons, New York et Bloomington. En 2002, la Ladyfest grandit encore et plante ses quartiers d'été en Belgique, à Louvain.


Pourquoi un événement actviste et artistique féminin ?


Peu de femmes sont représentées sur la scène musicale, en particulier dans les concerts punk et hardcore. Elles sont considérées comme catégorie hors de la norme masculine dominante. Notre but est donc d'offrir un espace pour l'art et la musique de femmes, et tenter par là un pas de plus vers l'égalité.


Par ailleurs, les femmes sont encore trop souvent l'objet de violences et de misogynie, y compris dans le milieu rock. C'est pourquoi la Ladyfest se veut d'être un lieu sûr où tout le monde se sente à l'aise et puisse s'amuser en toute tranquillité. Nous voulons créer ainsi une alternative et inspirer l'envie à d'autres de s'impliquer dans un mouvement féministe. Nous espérons enfin dépasser le concept de « lady »fest.Nous voulons également supprimer les connotations négatives qui entoutrent le terme « féminisme », qui signifie anti-sexisme et non sexisme inversé, c'est-à-dire inclure les femmmes et non exclure les hommes. Il est en effet important de faire savoir combien le féminisme est encore nécessaire de nos jours. La Ladyfest constitue donc une contribution à la lutte anti-sexiste, et si nous récoltons quelque bénéfice, celui-ci sera versé à une association féministe.


Une dernière remarque : le festival est ouvert aux artistes trans-genres et queer, un des objectifs étant de dépasser la notion de genre, questionner l'importance de termes tels que « féminin » ou « masculin » et cesser de penser dans un système des genres binaire.


*************************************************************

Wat is een Ladyfest eigenlijk?


Ladyfest is een niet-commercieel DIY feministisch festival dat kunst, muziek, activisme en andere projecten door vrouwen wil steunen. Op het programma kunnen heel uiteenlopende activiteiten staan zoals bands (allerlei muziekstijlen), performance (spoken word, theater, poëzie, dans, etc), film, workshops, discussies, acties, DJ's en een tentoonstelling van beeldende kunst. Elk Ladyfest heeft haar eigen nadruk en streefdoelen. Maar allemaal proberen ze om de grenzen tussen de genders te breken, vrouwelijke talenten aandacht te geven en een plaats te creëren waar iedereen zich welkom voelt.


Hoe is het allemaal begonnen?


Begin jaren negentig in het stadje Olympia in de Verenigde was er een groepen meiden die feminisme probeerde te herdefiniëren en heruit te vinden. Ze richtten (punk)groepen op, schreven zines (kleine zelfgemaakte magazines of boekjes), klommen op het podium om een performance te doen en creëerden allerlei soorten kunst. Ze organiseerden meetings, acties en bijeenkomsten. Deze vrouwen werden "riot grrrls" genoemd. De riot grrrls hadden een enorme invloed, niet alleen op de punkbeweging. Al zeer vlug hadden ze niet alleen meer vrouwen in hun rangen, maar alle genders werden erbij betrokken. Een paar jaar nadat de Riot Grrrl beweging zich over heel Amerika had verspreid, geraakten ook mensen in Europa geïnteresseerd. Er werden locale chapters en collectieven opgericht en meiden begonnen hun
eigen bands en projecten.

In de zomer van 2000 werd het allereerste Ladyfest ooit gehouden in Olympia door een groep riot grrrls en feministische vrouwen. Het was zo succesvol en inspirerend dat er in het jaar daarop 5 verschillende Ladyfesten plaatsvonden: Ladyfest Glasgow (Schotland), Ladyfest Midwest (Chicago), Ladyfest East Hampton, Ladyfest East (NYC) en Ladyfest Indiana (Bloomington). In 2002 groeide het aantal Ladyfesten weer en het bleef groeien. Dat was ook de zomer dat Ladyfest Leuven plaatsvond in België.


Waarom een festival met kunst, muziek en activisme door vrouwen?


Eerst en vooral, Ladyfest tracht wat evenwicht te brengen in de nog steeds door mannen gedomineerde muziekwereld. Vooral op punk en hardcore optredens is een vrouwelijke muzikant, laat staan een volledig vrouwelijke band, zeldzaam. Ook kunstenaressen worden nog steeds gezien als een "andere" categorie, naast de "normale, neutrale kunst" gemaakt door mannen. Wij willen een plaats bieden waar vrouwen hun kunst en muziek kunnen laten zien en horen, omdat het verdient gezien en gehoord te worden. Het is op zeker niet minderwaardig tegenover mannelijke kunst en muziek. Ons doel is gelijkheid.


Ten tweede, vrouwen zien en ervaren enorm veel geweld en vrouwenhaat in hun leven. Niet alleen, maar ook op rockconcerten. De laatste editie van het Woodstock festival was waarschijnlijk een van de meest extreme voorbeelden. Daarom willen we met Ladyfest een veilige plaats hebben waar iedereen zich welkom voelt en zich kan amuseren. We willen een alternatief creëren en andere mensen inspireren om zich in te zetten in de riot grrrl of feministische beweging. Uiteindelijk hopen we ooit verder te kunnen gaan dan een "Lady"fest.


Ten derde, willen we mensen laten zien dat de term "feminisme" geen negatief woord is. Het betekent antiseksisme, niet "omgekeerd seksisme". Het betekent vrouwen mee laten doen, niet mannen uitsluiten. We willen ook duidelijk maken dat feminisme nog altijd nodig is vandaag de dag. Ladyfest is onze kleine bijdrage om tegen seksisme te vechten. We hebben ook besloten dat als we winst maken, die naar een feministische organisatie gaat.


Ten laatste, moet ik even de opmerking maken dat Ladyfest een festival is dat ook transsexuelen mee wil betrekken. Transgenders en gender-queers worden evenveel aangemoedigd om mee te doen en kunst te maken als "vrouwen
die geboren zijn als vrouwen". We willen niemand uitsluiten. We zouden graag een persoon als een individu zien, niet als een vrouw of man. We vragen ons af of termen als "vrouwelijk" en "mannelijk" wel belang hebben
en we proberen niet meer te denken in een strak tweedelig gender-systeem.


**********************************************************


SO WHAT EXACTLY IS A LADYFEST?


Ladyfest is a non-profit DIY feminist festival that aims to support art, music, activism and projects by females. It can have a wide range of activities including bands (all kinds of music styles), performance (spoken word, theatre, poetry, dance, etc), film, workshops, discussions, actions, DJs and visual art exhibitions. Each Ladyfest has its own focus and goals. But all of them try to break the barriers between the genders, show female talents and create a space where all feel welcome.WHERE DID IT ALL BEGIN?


In the early nineties in a town called Olympia in America, a group of women and girls tried to redefine and reinvent feminism. They started (punk) bands, wrote zines (little self-made magazines or booklets), got on stage to do a performance piece and created all kinds of art. They organised meetings, actions and conventions. They were called "riot grrrls". These riot grrrls had an enormous influence, not only on the punk scene. Very soon they did not only consist of females anymore, but all genders got
involved. A few years after Riot Grrrl spread all over the USA, Europe got interested too. Local chapters and collectives popped up and girls started their own bands and projects.

In the summer of 2000, the first Ladyfest ever was held in Olympia by a group of riot grrrls and feminist women. It was so successful and inspiring that the next year 5 different Ladyfests took place: Ladyfest Glasgow (Scotland), Ladyfest Midwest (Chicago), Ladyfest East Hampton, Ladyfest East (NYC) and Ladyfest Indiana (Bloomington). In 2002 the amount of Ladyfest was even larger and kept growing. That was also the summer that Ladyfest Leuven took place in Belgium.
WHY ORGANISE AN EVENT OF WOMEN'S ART/MUSIC/ACTIVISM?


Firstly, Ladyfest aims to create some balance in the still male-dominated music scene. Especially at punk and hardcore concerts, a female musician, let alone an all-female band, is rare. Also female artists are still considered "another" category from the "normal, neutral art" made by men. We want to offer a space to show women's art and music because it deserves to heard and seen. It is in no way inferior to men's art and music. Our goal is equality.


Secondly, women see and experience a great deal of violence and misogyny in their lives. Not only, but also at rock concerts. The last Woodstock edition was probably one of the most extreme examples. That's why we want Ladyfest to be a safe place where everyone feels welcome and can have fun. We want to create an alternative and inspire other people to get involved in a "grrrl movement". In the end we hope to go further and beyond a "Lady"fest.


Thirdly, we want to tell people that the word "feminism" is not a negative term. It means anti-sexism, not reverse sexism. It means including women, not excluding men. We also want to show how necessary feminism still is nowadays. Ladyfest is just our little contribution to fight sexism. We also decided that if we make any profit, we'll donate it to a feminist organisation or good cause.


Lastly, I need to make the remark that Ladyfest is a trans-inclusive festival. Transgendered and genderqueer artists are as much encouraged to show their work than "women-born-women". We do not want to exclude anyone. We would like to look beyond gender, question the importance of terms like "female" and "male" and not think in a binary gender system.

> http://www.geocities.com/ladyfestbelgium

AGENDA

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3
No Events presently
MORE | SUBMIT
REGULAR EVENTS
PASSE-MURAILLE
04/06/2023 - 18:00
Bruxelles
Volxkeuken (check linked agenda)
07/06/2023 - 14:00
Leuven
Chaos Cafe
07/06/2023 - 19:00
Leuven
Volxkeuken
07/06/2023 - 20:00
Gent
VOLXKEUKEN-expo- cafe
08/06/2023 - 18:00
GENT
TRANCHE D'ANAR
09/06/2023 - 21:00 => 22:30
Bruxelles
MORE | SUBMIT