Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/index/connect.php on line 16
TEST: id= 435 Euromayday 2007
GROUPES/GROEPEN
A voix autre (fr)
ABC (nl)
AC (nl)
AK (nl)
Alcahel (nl)
Anarchistische Bond (nl)
anarchy is order (nl)
Catholic worker (nl)
Centre Libertaire (fr)
De NAR (nl)
De Noodzaak (nl)
FAM (nl)
Ici & Maintenant (fr)
Infomania (nl)
Infotheek (nl)
Kokkerellen (nl)
Queerilla (nl)
Skwattus Dei (nl)
Uitgezonderd (nl)
VAK (nl)
Voko (nl)
Zwart & Rood (nl)
 
FORUM
F.L.I.
 
HOME | LINKS | ARCHIVES/ARCHIEF | PUBLISH | CONTACT 21-05-2022
01-05-2007

Euromayday 2007

[français]
Omdat werken vandaag onverbrekelijk is verbonden met onzekerheid, flexibiliteit, ontslagen en activeringsplannen voor mensen met een vervangingsinkomen.
Omdat de syndicale ordewoorden voor de 1 meifeesten en stoeten vast blijven zitten in een defensieve en nationale logika, in het vrijwaren van sociale verworvenheden die niet zijn aangepast aan de nieuwe realiteit van onze levens.
Omdat de productivistische illusie van de volledige werkgelegenheid het kind is van de suicidale mythe van de economische groei.
Omdat het liberalisme vrijheidsmoord is en zich overal weet binnen te dringen. Omdat het stukje bij beetje elk idee van openbare dienst kapot maakt. Omdat het met alle middelen onze geesten wil koloniseren. Omdat het één voor één onze rechten en onze manieren van leven wil vernietigen.
Omdat volksverhuizingen natuurlijk zijn. Omdat prikkeldraad, uniformen en kampen van het Fort Europa jaarlijks duizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoorden.
Op deze 1ste mei overwoekeren wij de openbare ruimte met een nieuw elan, gekleurd, veelvormig en radikaal.

Wij, werkersters met of zonder papieren, verzamelaarsters van tijdelijke contracten, jongleurs van deeltijdse jobs en deeltijdse jongleurs, uitzendkrachten, met tussenpozen aan het werk gezet, studenten, leerjongeren en huisgenoten, gestrafte doppersters, slangemensen van het zwartwerk, activaplannen en dienstencheques, zelfstandigen in bijberoep, flexibel uit vrije wil of gedwongen, nomade uit verlangen of uit noodzaak, ongewone onderzoekers aan de grond, artiesten met of zonder statuut, onstnapt aan een leven van werk en dienstweigeraars van het salariaat, vrijwilligers en activisten van collectieve projecten, krakersters en andere specialisten van het heropeisen van openbare en privé ruimte…
Wij, een nieuwe sociale werkelijkheid in Europa, in het hart van de schepping van rijkdom, maar onzichtbaar voor de ogen van de macht…
Op deze 1ste mei tonen we dat we bestaan en dat we van mening verschillen…

En terwijl we de straat opeisen, eisen we alles op. Al onze verlangens, al onze levens… Wij eisen nieuwe europese rechten, vrij van elke marktlogica : het recht op een fatsoenlijke woning en fatsoenlijk eten ; het recht op een gezonde leefomgeving, op een schoon en voor iedereen toegankelijk transport, het recht op fietsen in een stad zonder angsten ; het recht op toegang tot en het voortbrengen van informatie, onderwijs en een diverse cultuur ; het recht om vrij kennis en gegevens uit te wisselen ; het recht op toegang tot een gezondheidszorg die we zelf kiezen ; het recht op toegang tot water en schone energie ; het recht om ons vrij te verplaatsen en te vestigen ; het recht om “families” te stichten en ons te verenigen zoals we willen ; het recht om deel te nemen aan het leven in de stad, om nieuwe openbare ruimtes te scheppen en nieuwe manieren van samenleven… En er is nog veel meer uit te vinden !

Wij durven te stellen dat een collectief engagement voor een proces van duurzame afname noodzakelijk is.
Wij durven te vechten voor de vrijheid van verkeer van personen over heel de wereld, en we zullen nooit aanvaarden dat mensen “illegaal” verklaard of opgesloten worden omwille van hun huidskleur of afkomst.
Wij durven de verbodslogica af te wijzen — of het nu gaat om drugs, culturele en sociale praktijken, of seksuele geaardheid — en we weigeren ons te laten controleren, filmen, ficheren, vervreemden.
Wij durven het recht te eisen op een vast en onvoorwaardelijk inkomen, niet als een aalmoes of bijstand, maar als een rechtvaardige herverdeling van de rijkdommen die we scheppen.
Wij durven met onze praktijken gestalte geven aan een horizontaler en democratischer sociaal systeem. Een systeem waar het immateriële, de dienst, het affectieve, het flexibel werken geen onderwerp uitmaken van uitbuiting en chantage. Wij durven dit alles, en we hebben tanden om te bijten en een mond om te schreeuwen.

Hiervoor kunnen jullie ons terugvinden op de 1ste mei, voor een politieke, open en veelzijdige carnavalstoet. Laat ons met onze dromen, onze slogans, onze verwezenlijkingen, onze vermommingen, onze muziek en onze buik… in een vrolijke razernij tegen uitsluiting, voor een paar uur de ruimte scheppen voor utopiën en plezier !

In het roze, in het rood, het zwart, groen en tegen alles, op 1 mei, in Luik zowel als in 20 andere europese steden, zullen we de arbeid een feestje brouwen ! Afspraak om 14u in de buurt van het Guillemins treinstation…

NO BORDER NO NATION STOP DEPORTATION !
RECLAIM FLEXICURITY NOT FLEXPLOITATION !
MayDay ! MayDay ! MayDay !


Parce qu’aujourd’hui le travail est indissociable de la précarité, de la flexibilité, des licenciements et des plans d’activation des allocations sociales.
Parce que les mots d’ordre syndicaux des défilés et fêtes du 1er Mai restent figés dans des logiques défensives et nationales de préservation d’acquis sociaux inadaptés à nos nouvelles réalités de vie.
Parce que l’illusion productiviste du plein-emploi n’est qu’un rejeton du mythe suicidaire de la croissance.
Parce que le libéralisme est liberticide et qu’il s’insinue partout, parce qu’il détruit peu à peu toute idée de service public, parce qu’il cherche à coloniser nos esprits par tous les moyens, parce qu’il détruit un par un nos droits et nos modes de vies.
Parce que les déplacements de population sont naturels, et que les barbelés, les uniformes et les camps de l’Europe-forteresse méprisent et assassinent des milliers d’hommes, femmes et enfants chaque année.
Ce 1er Mai nous envahirons l’espace public dans un nouvel élan coloré, multi-forme et radical.

Nous, travailleur.se.s avec ou sans papiers, collectionneur.se.s de CDD, stagiaires, jonglant avec les temps partiels et jongleurs à temps partiel, intérimaires, intermittent.e.s, étudiant.e.s, apprenti.e.s, cohabitant.e.s, chômeur-se-s sanctionné.e.s, contorsionnistes du black, des chèques alpem et des titres services, indépendant.e.s complémentaires, flexibles par choix ou par contrainte, nomades par envie ou par nécessité, chercheur-se-s atypiques ou dans la dèche, artistes avec ou sans statut, évadé.e.s de l’emploi à vie et refuzniks du salariat, bénévoles et activistes au sein de projets collectifs, squatteur-se-s et autres spécialistes de la réappropriation des espaces publics et privés ...
Nous, nouvelles réalités sociales européennes, au coeur du processus de création des richesses, mais invisibles aux yeux des pouvoirs...
Ce 1er Mai nous montrerons nos existences et notre dissidence...

En réclamant la rue, nous réclamons tout. Toutes nos envies, toutes nos vies... Nous réclamons de nouveaux droits européens libérés de toute logique marchande : le droit de nous loger et de nous nourrir décemment ; le droit à un environnement sain, à des transports propres et accessibles à tou.te.s, le droit au vélo en ville sans peurs ; le droit de produire et d’accéder à une information, un enseignement et une culture diversifiées ; le droit d’échanger librement des savoirs et des données ; le droit d’accès aux soins de santé que nous choisissons ; le droit d’accès à l’eau et aux énergies propres ; le droit de nous déplacer et de nous installer librement ; le droit de fonder des « familles » et associations qui nous ressemblent ; le droit de participer à la vie de la cité, de créer de nouveaux espaces publics et de nouvelles manières de vivre en société... Et plein d’autres encore à inventer !

Nous osons affirmer la nécessité absolue d’un engagement collectif vers un processus de décroissance soutenable.
Nous osons nous battre pour la liberté de circulation des hommes et des femmes partout sur la Terre, et n’accepterons jamais qu’on enferme ou déclare « illégaux » des humains en fonction de leur couleur ou origine.
Nous osons refuser les logiques prohibitionnistes — que ce soit en matière d’usages de drogues, de pratiques culturelles, sociales ou d’orientations sexuelles — tout comme nous refusons d’être contrôlés, filmés, fichés, aliénés.
Nous osons réclamer le droit à un revenu continu et inconditionnel, non comme une aumône ou une assistance, mais comme une juste redistribution des richesses que nous créons.
Nous osons donner corps par nos pratiques à un nouveau système social plus horizontal et démocratique, où l’immatériel, le service, l’affectif, le travail flexible ne sont pas sujets à l’exploitation et au chantage.
Nous osons tout ça, et nous avons des dents pour mordre et crier.

Pour tout cela, retrouvez-nous ce 1er mai pour un cortège carnavalesque et politique, ouvert et multiple. Avec nos rêves, nos slogans, nos réalisations, nos déguisements, nos musiques et nos tripes... dans une rage joyeuse contre l’exclusion, créons pour quelques heures un espace d’utopies et de plaisirs !

En rose, en rouge, en noir, en vert et contre tout, le 1er mai, à Liège comme dans 20 autres villes européennes, nous ferons sa fête au travail ! Rendez-vous à 14h aux abords de la gare des Guillemins...

NO BORDER NO NATION STOP DEPORTATION !
RECLAIM FLEXICURITY NOT FLEXPLOITATION !
MayDay ! MayDay ! MayDay !

AGENDA

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3
No Events presently
MORE | SUBMIT
REGULAR EVENTS
PASSE-MURAILLE
22/05/2022 - 18:00
Bruxelles
Volxkeuken (check linked agenda)
25/05/2022 - 14:00
Leuven
Chaos Cafe
25/05/2022 - 19:00
Leuven
Volxkeuken
25/05/2022 - 20:00
Gent
VOLXKEUKEN-expo- cafe
26/05/2022 - 18:00
GENT
TRANCHE D'ANAR
27/05/2022 - 21:00 => 22:30
Bruxelles
MORE | SUBMIT